• <dd id="8c8cg"></dd>
 • <nav id="8c8cg"></nav>
 • <nav id="8c8cg"><nav id="8c8cg"></nav></nav>
  <nav id="8c8cg"><optgroup id="8c8cg"></optgroup></nav>
 • 产品展示  products

   产品目录:
   一. 中间体产品   二. 最终化工品   三 有机硅   四 生物酶   五 有机香精香料
   
  一. 中间体产品

  名称

  化学名称

  CAS NO.

  达泊西汀中间体系列
  DB0 3-氯代苯丙酮 936-59-4
  DB1 (S)-β-苯丙氨醇( (S)-3-氨基-3-苯基丙醇 )

  82769-76-4

  DB2 S-3-氨基-3-苯基丙酸( S-beta-苯丙氨酸 )

  40856-44-8

  DB3 右旋二苯基脯氨醇 22348-32-9
  DB4 左旋二苯基脯氨醇 112068-01-6
  DB5 左旋3-氯苯丙醇( (S)-(-)-3-氯-1-苯基-1-丙醇) 100306-34-1
  DB6 右旋3-氯苯丙醇( (R)-(+)-3-氯-1-苯基-1-丙醇 ) 100306-33-0
  DB7 混旋3-氯苯丙醇 18776-12-0
  DB8 达泊西汀

  119356-77-3

  D1 达泊西汀盐酸盐右旋 129938-20-1
  D2 达泊西汀盐酸盐左旋 129938-20-1
  阿托伐他汀中间体
  Ats-4 Ehyl-4-(-) 氯羟丁酸

  86728-85-0

  Ats-5 (R) 4-氰基-3-羟基-丁酸乙酯

  141942-85-0

  Ats-8 (4R-cis)6-氰甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-乙酸叔丁酯

  125971-94-0

  Ats-9 (4R-cis)6-氨乙基-2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯

  125995-13-3

  M-1 异丁酰乙酸甲酯

  42558-54-3

  M-2 4-甲基-3-氧代-N-苯基戊酰胺

  124401-38-3

  M-3 4-甲基-3-氧代-N-苯基-2-(苯甲烯基)戊酰胺

  125971-57-5

  M-4 4-氟-α-[2-甲基-1-氧丙基]-ν -氧代-N,β-二苯基苯丁酰胺

  125971-96-2

  M-K 3-乙基-5-(2-羟乙基)-4-甲基噻唑溴化物

  54016-70-5

  L-1 (4R-cis)-6-[2-[2-(4-氟苯基)-5-(1-异丙基)-3-苯基-4-[(苯胺)羟基]-1H-吡咯-1-基]乙基]-2,2-二甲基 -1,3-二氧戊环-4-乙酸叔丁酯

  125971-95-1

  L-2 (4R-cis)-6-[2-[2-(4- 氟苯基 )-5-(1- 异丙基 )-3- 苯基 -4-[( 苯胺 ) 羟基 ]-1H- 吡咯 -1- 基 ] 乙基 ]-2,2- 二甲基 -1,3-二羟基-4- 乙酸叔丁酯 134395-00-9
  L-4 [R,(R﹡,R﹡)]-2-(4-氟苯基 )-β,α-二羟基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-[(苯胺基)-羟基]-1H-吡咯-1-庚酸钙盐(2:1)三水(结晶型)

  134523-03-8

  L-5 [R,(R﹡,R﹡)]-2-(4-氟苯基 )-β,α-二羟基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-[(苯胺基)-羟基]-1H-吡咯-1-庚酸钙盐(无定型)

  134523-03-8

  L-6 5-(4-氟苯基)-2-(1-甲基-乙基)-N,4-二联苯-1-[2-[(2R,4R)-四氢-羟基-6-氧代-2H-吡喃-2-yl]乙基]-1H-吡咯-3-羧酸胺盐

  125995-03-1

  L-7 (3R,5R)-7-[2-(4-氟苯基)-3-苯基-4-(苯基氨基甲;)-5-异丙基-吡咯-1-基]-3,5-二羟基庚酸

  134523-00-5

  L-8 [R,(R﹡,R﹡)]-2-(4-氟苯基 )-β,α-二羟基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-[(苯胺基)-羟基]-1H-吡咯-1-庚酸钠盐

  131275-93-9

  氟伐他汀中间体系列
  F-1 3-(4-氟苯基)-1-异丙基-1H-吲哚

  93957-49-4

  F-2 3-[3-(4-氟苯基)-1-异苯基-1,H吲哚-2-基]-丙烯醛

  93957-50-7

  F-3 -(E)-7-[3-(4-氟苯基)-1-异丙基-1H-吲哚-2-基]-5-羟基-3-氧代-庚-6-烯酸叔丁酯

  93957-52-9

  F-4 [3R,5S-(E)]-7-[3-(4-氟苯基)-1-异丙基-1H-吲哚-2-基]-3,5-二羟基-6-庚烯酸叔丁酯

  93957-53-0

  F-5 [3R﹡,5S﹡-(E)]-(±)-7-[3-(4-氟苯基)-1-异丙基-1H-吲哚-2-基]-3,5-二羟基-6-庚烯酸钠

  93957-55-2

  瑞舒伐他汀中间体系列
  C-2 (4R-cis)-6-氯甲基-1,3-二羟基-4-乙酸叔丁酯

   

  C-3 (4R-cis)-6-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-乙酸叔丁酯

  154026-94-5

  C-4 6-乙酰氧甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-乙酸叔丁酯

  154026-95-6

  C-5 (4R-cis)-6-羟甲基-2,2二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯

  124655-09-0

  C-6 (4R-cis)-6-甲醛基-2,2二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯

  124752-23-4

  J-3 (3R)-3叔丁基二甲硅氧基戊二酸苯羟乙酸酯

  91424-40-7

  J-4 (3R)-叔丁基二甲硅氧基戊二酸单甲酯

  109744-49-2

  J-5 1-乙氧羰基-5-甲基-(3R)-叔丁基二甲硅氧基戊二酸酯

  158275-79-7

  J-6 (3R)-叔丁基二甲硅氧基-5-氧代-6-三苯基磷烯乙酸甲酯

  147118-35-2

  H-1 7-[4-(4- 氟苯基 )-6- 异丙基 -2-(N- 甲基甲磺酰胺基 )-5- 嘧啶 ]-3R- 叔丁基二甲硅氧基 -5- 氧代 -6E- 庚酸甲酯

  147118-38-5

  H-2 (+)-(3R)-7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基-N-甲磺酰氨基)嘧啶-5-基]-3-羟基-5-氧代-(6E)-己烯酸甲酯

  147118-39-6

  H-3 7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基-N-甲磺酰氨基)嘧啶-5-基]-3,5-二羟基-6(E)-庚烯酸甲酯

  147118-40-9

  Na盐 (3R、5S、6E)-7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基甲磺;坊-5-嘧啶-3,5-二羟基-6-庚酸钠

  147098-18-8

  Z-5 4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-[(N-甲胺基)]-嘧啶-5-甲酸甲酯  
  Z-6 4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-[(N-甲基-N-甲磺酰胺基)]-嘧啶-5-甲酸甲酯

  289042-11-1

  Z-7 4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-[(N-甲基-N- 甲磺酰胺基)]-嘧啶-5-甲醇

  147118-36-3

  Z-8 4-(4-氟苯基)-5-溴甲基-6-异丙基-2-[(N-甲基-N-甲磺酰胺基)]-嘧啶

  799842-07-2

  Z-8.1 4-(4-氟苯基)-5-二苯基氧磷-6-异丙基-2-[(N-甲基-N-甲磺酰胺基)]-嘧啶

  289042-10-0

  Z-8.2 4-(4-氟苯基)-5-三苯基磷溴-6-异丙基-2-[(N-甲基-N-甲磺酰胺基)]-嘧啶

  885477-83-8

  Z-9 4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基-N-甲磺;被)嘧啶-5-甲醛

  147118-37-4

  R-1 6-[1E-2]-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-[甲基(甲磺酰)氨基]-5-嘧啶]乙烯基]-2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯

  289042-12-2

  R-2 (6E)-7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-[甲基(甲磺酰氨基)嘧啶-5-基]-(3R,5S)-3,5-二羟基庚-6-烯酸叔丁酯

  355806-00-7

  R-3 (+)-(3R,5S)-7-[4-(4- 氟苯基 )-6- 异丙基 -2-(N- 甲基 -N- 甲磺;被 ) 嘧啶 -5- 基 ]-3,5- 二羟基 -6-(E)- 庚烯酸胺盐  
  R-4 (3R、5S、6E)-7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基甲磺;坊-5-嘧啶-3,5-二羟基-6-庚酸钠 147098-18-8
  Acid 罗素他汀; 罗苏伐他汀; 7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(甲基-甲磺酰-氨基)-嘧啶-5-基]-3,5-二羟基庚-6-烯酸 287714-41-4
  R (+)-(3R,5S)-7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基-N-甲磺;被)嘧啶 -5-基]-3,5-二羟基-6-(E)-庚烯酸钙

  147098-20-2

  匹伐他汀中间体系列
  PA 2-氨基-4'-氟二苯甲酮 3800-06-4
  PB 2-环丙基-4-(4-氟苯基)-喹啉-3-羧酸甲酯 121659-86-7
  P-0 2-环丙基-4-(4-氟苯基)-喹啉-3-羧酸乙酯

  148516-11-4

  P-1 2-环丙基-4-(4-氟苯基)-喹啉-3-甲醇

  121660-11-5

  P-2 2-环丙基-4-(4-氟苯基)-喹啉-3-甲醛

  121660-37-5

  PB2 2-环丙基-4-(4-氟苯基)-喹啉-3-甲基溴

  154057-56-4

  PB3 2-环丙基-4-(4-氟苯基)-喹啉-2-苯基氧磷

  146578-99-6

  PB3-2 [2- 环丙基 -4-(4- 氟苯基 )- 喹啉 -3- 甲基 ]-3 苯基溴磷 154057-58-6
  PB4 6-[[(1E)-2- 环丙基 -4-(4- 氟苯基 )-3- 喹啉基 ]- 乙烯基 ]-2,2- 二甲基 -1,3- 二氧六环 -4- 乙酸叔丁酯

  147489-06-3

  PB5 (3R,5S,6E)-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉-基]-3,5-二羟基-6-庚烯酸叔丁酯 586966-54-3
  PB6 (4R,6S,E)-6-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉-基-乙烯基]-4-羟基-3,4,5,6-四氢-2H-吡喃-2-酮 141750-63-2
  PB7 (3R,5S)-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉-基]-3,5-二羟基-6-庚酸(+)苯乙胺 147511-70-4
  PC2 (E)-3-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]-2-丙烯腈 256431-72-8
  PC3 (E)-3-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉-2-丙烯醛 148901-68-2
  PC4 (E)-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]-5-羟基-3- 氧代-6-庚烯酸乙酯 148901-69-3
  PC5 (E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯 172336-32-2
    +双{(3R,5S,6E)-7-[2-环丙基-4-(氟代苯基)喹啉-3-苯基]-3,5-二羟基-6-庚烯酸乙酯}钙盐(2:1) 147526-32-7
  K3 (4R-cis)-6-氯-2,2-二甲基-1,3-二羟基-4-乙酸叔丁酯  154026-94-5
  K4 (4R-cis)-6-氯-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-乙酸叔丁酯 154026-95-6
  K5 (4R-cis)-6-羟甲基-2,2二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯 124665-09-0
  K6 (4R-cis)-6-甲醛基-2,2二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯 124752-23-4
  达格列净中间体系列
  DGLJ-1 5-溴-2-氯-4'-乙氧基二苯甲酮 461432-22-4
  DGLJ-2 5-溴-2-氯-4'-乙氧基二苯甲烷 461432-23-5
  DGLJ-3 (5-碘-2-氯苯基)(4-乙氧基苯基)甲酮 1103738-26-6
  DGLJ-4 4-碘-1-氯-2-(4-乙氧基苄基)苯 1103738-29-9
  DGLJ-5 2,3,4,6-O-四特戊;-alpha-D-溴代吡喃葡萄糖 81058-27-7
  DGLJ-API 达格列净
  (1S)-1,5-脱水-1-C-[4-氯-3-[(4-乙氧基苯基)甲基]苯基]-D-葡萄糖醇
  461432-26-8
  恩格列净中间体系列
  EGLJ-1 (5-溴-2-氯苯基)[4-[[(3S)-四氢-3-呋喃基]氧基]苯基]甲酮 915095-84-0
  EGLJ-2 (3S)-3-[4-[(5-溴-2-氯苯基)甲基]苯氧基]四氢呋喃 915095-89-5
  EGLJ-3 (2-氯-5-碘苯基)[4-[[(3S)-四氢-3-呋喃基]氧基]苯基]甲酮 915095-87-3
  EGLJ-4 (3S)-3-[4-[(2-氯-5-碘苯基)甲基]苯氧基]四氢呋喃 915095-94-2
  EGLJ-5 2,3,4,6-O-四特戊;-alpha-D-溴代吡喃葡萄糖 81058-27-7
  EGLJ-API 恩格列净/依帕列净
  (1S)-1,5-脱水-1-C-[4-氯-3-[[4-[[(3S)-四氢-3-呋喃基]氧基]苯基]甲基]苯基]-D-葡萄糖醇
  864070-44-0
  有机硅
    三乙基硼烷

  97-94-9

    正丁基锂

  109-72-8

    叔丁基二甲基氯硅烷

  18162-48-6

    叔丁基二苯基氯硅烷

  58479-61-1

  生物酶
   

  固定化D-氨基酸氧化酶

   
   

  固定化GL-7-ACA;

   
  有机香精香料

   

  江西埃菲姆科技有限公司 版权所有(C)2011
   网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 
  点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息
  网络彩票网址 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>